Teknologiateollisuus yleissitovuutta heikentämässä

Teknologiateollisuus seuraa Metsäteollisuuden tietä – ainakin osittain. Teknologiateollisuus ilmoitti tänään, että se lopettaa työehtosopimustoiminnan. Jäsenyrityksille, jotka haluavat jatkaa TES-toimintaa, on perustettu Teknologiateollisuuden työnantajat ry. Teknologiateollisuus tarjoaa jäsenyrityksilleen jatkossa neuvontaa työsuhdeasioissa ja yrityksen omissa TES-neuvotteluissa. Teknologiateollisuus myös ilmeisesti jatkaisi lainsäädäntövaikuttamista.

Pelkästään neuvottelutoimintaan keskittyvät järjestöt eivät sinänsä ole työmarkkinakentällä uusia asia, sillä palkansaajapuolella näitä on on useita. Työntekijäpuolella neuvottelujärjestöasema on sikäli olennainen, että sillä voidaan saada sopimusten piiriin mahdollisimman paljon palkansaajia.

Teknologiateollisuuden tavoite näyttää olla päinvastainen. Teknologiateollisuus haluaa, että sopimuksen piiriin voisi kuulua mahdollisimman pieni osa sen nykyisistä jäsenyrityksistä, siis vain ne, jotka TES-toimintaa todella haluavat. Tässä haluttaneen lisäksi sitä että myös ne työnantajat, jotka eivät halua sitoutua työehtosopimukseen työehtosopimuslain mukaisesti, liittyisivät sen jäseniksi. Siksi TES-toiminta eriytetään omaksi yhdistyksekseen, ja sinne voidaan ennustaa liittyvän osan nykyisistä Teknologiateollisuuden jäsenyrityksistä mutta ei kaikkien.

Tästä seuraa, että teknologia-alan työehtosopimusten normaalisitovuuden piiriin kuuluu aiempaa pienempi osa työnantajista, millä puolestaan voi olla vaikutusta työehtosopimusten yleissitovuuteen: työnantajayhdistykseen järjestäytyneiden työnantajien palveluksessa olevan henkilöstön määrän laskiessa alle puoleen alalla työskentelevän henkilöstön määrästä työehtosopimus tyypillisesti menettää yleissitovuutensa eli sen, että sitä on noudatettava myös sopimuksen tehneeseen työnantajaliittoon kuulumattomissa, ns. järjestäytymättömissä yrityksissä. Tämä puolestaan johtaa siihen, että järjestäytymättömissä työnantajissa voitaisiin jatkossa noudattaa nykyistä TES-tasoa heikompia työehtoja, kunhan ne vain ylittävät lain minimitason.

Kovin vähän on sekä Metsäteollisuuden että Teknologiateollisuuden osalta puhuttu kahdesta asiasta, nimittäin työehtosopimusten jälkivaikutuksesta sekä työlainsäädännön puolipakottavista eli semidisposiivisista säännöksistä. Edellisen mukaan TES:n normeja tulee noudattaa myös sopimuksen päättymisen jälkeen, ja toiset mahdollistavat lain tason alittavat työehdot vain valtakunnallisilla työehtosopimuksilla.

Työehtosopimusten jälkivaikutus on oikeuskäytännössämme tunnustettu tosiasia, minkä johdosta TES:n työehto- ja työolonormeja tulee noudattaa vielä sopimuksen päättymisenkin jälkeen, siihen asti kunnes toisin sovitaan. Lainsäädännössämme ei ole normia, joka mahdollistaisi työehtojen heikentämisen TES:n tason alle heti, kun sopimus päättyy. Työehtojen heikentäminen päättyneen TES:n tasosta edellyttää sopimista joko uudella TES:llä tai henkilökohtaisesti työsopimuksella. Voidaan kysyä, onko palkansaajilla tähän halua, vaikka esimerkiksi Akava Worksin pari viikkoa sitten julkistaman kyselyn tuloksissa työnantajat nimenomaan toivovat paikallisen sopimisen antavan työehtojen heikentämismahdollisuuksia.

Toiseksi yrityskohtaisilla työehtosopimuksilla on myös rajatummat sopimisen mahdollisuudet. Esimerkiksi työaikojen joustojen suhteen järjestäytymättömissä yrityksissä, joissa yleissitovaa työehtosopimusta ei ole, tulee noudattaa työaikalain vähimmäistasoa. Esimerkiksi sunnuntaikorvauksia ei voida sopia lain tasoa pienemmäksi yrityskohtaisilla sopimuksilla. Semidispositiivisuus on tietenkin hyvä asia, sillä se varmistaa sen, että työehtojen heikentäminen lain tason alle ei tapahdu työpaikalla painostuksen alla.

Kovin epävarmaksi on työmarkkinakenttä käymässsä, vaikka nimenomaisesti tarvetta juuri luottamuksen rakentamiselle tällä hetkellä on. Sopimusjärjestelmän muuttaminen on pitkäjänteinen prosessi, ja sitä pitäisi tehdä yhteistyössä henkilöstön kanssa. Työehtosopimustoiminnasta kieltäytyminen voi johtaa levottomuuksiin työmarkkinoilla ja mahdollisesti ensi neuvottelukierroksella nähdään aiempaa suurempi määrä työtaisteluita. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan.